Projekty badawcze

Projekty badawcze

B&R lub B+R. Co oznaczają te skróty? Otóż, oznacza się tak projekty badawczo-rozwojowe, które należą do projektów zarówno najtrudniejszych, jak i najbardziej znaczących dla szeroko pojętego rozwoju organizacji, a także społeczeństwa. 

Różnice między projektem standardowym a projektem badawczym.

Definicja projektu mówi, że jest to zbiór powiązanych ze sobą aktywności zmierzających do osiągnięcia celu, którym jest unikatowy produkt czy rezultat. Zbiór aktywności jest w określonym przedziale czasowym i ma przypisane konkretne zasoby. 

W przypadku projektu naukowego dążymy do celu, którego nikt jeszcze nie osiągnął, drogą, której nikt wcześniej jeszcze nie przebył. Przykładem projektu standardowego może być projekt informatyzacji działu, wdrożenie do produkcji nowego produktu, czy działania zmierzające do otrzymania certyfikatu np.CE. – w tych standardowych projektach na bazie doświadczeń innych wiemy, co należy zrobić, by osiągnąć cel. W przypadku prac badawczych i wykonywania eksperymentów domyślamy się, wypróbowanie jakich dróg może przybliżyć, tudzież pomóc w osiągnięciu założonego celu. Najczęściej polega to na tym ,iż szukamy do pierwszego zadawalającego rozwiązania. Np. opracowanie powłoki wodoodpornej, scenariusza terapii, itp. Dlatego obok kompetencji menadżerskich od kierownika projektów badawczych wymaga się wiedzy z zakresu metodologii nauki i danej dyscypliny..

Rynek projektów badawczych

Wg. raportu Deloitte, polityka innowacyjna Polski wymaga realizacji większej liczby projektów badawczo-rozwojowych, a co za tym idzie, konieczne jest również wyszkolenie i zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych kadr kierujących i wykonawczych, gdyż zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi wymaga z ich strony dużego zaangażowania i wiedzy. Organizacje dostrzegają w projektach badawczo-rozwojowymi szansę na to, że ich realizacja pozwoli im na stanie się organizacjami innowacyjnymi, a tym samym konkurencyjnymi. Projektami badawczo-rozwojowymi mogą być m.in.: zmiany organizacyjne, technologiczne i marketingowe. Działania tego typu pozwalają na wprowadzanie na rynek nowych produktów czy usług. Często w wyniku realizacji projektu badawczo-rozwojowego uzyskujemy ekspertyzę w postaci raportu, który rekomenduje określone działania lub prototyp. Wynikiem prac projektowych jest często uzyskanie nowych produktów. Z uwagi na opisywane procesy i zastosowania, projekty badawczo-rozwojowe bywają bardzo proste, jak przykładowo prace doktorskie, które są realizowane przez jedną osobę. Jednak najczęściej są bardzo złożone i wymagają współpracy różnych zespołów. Specjalną grupę projektów stanowią przedsięwzięcia wymagające współpracy wieloosobowych zespołów międzynarodowych (projekty globalne).  Każdy projekt badawczo-rozwojowy jest inny. Tak jak nie wchodzi się drugi raz do tej samej rzeki”, tak też nie realizuje się drugi raz identycznego projektu. Zmieniają się warunki, realizatorzy, stawiane są nowe wyzwania. Czasami te zmiany są duże, czasami mniejsze. Problem złożoności nie jest jednoznaczny – co dla jednych jest proste, innym sprawia dużą trudność. Projekty badawczo-rozwojowe, w odróżnieniu od innych zadań projektowych, realizowane są w warunkach, w których trudno jest jednoznacznie określić, czy cel zostanie osiągnięty. Dlatego też postępowania konkursowe w sprawie różnego typu konkursów na realizacje tzw. grantów badawczych wymagają niekiedy bardzo złożonych procedur oceny. Częste są przypadki różnicy zdań ekspertów między opiniami o zgłaszanych projektach badawczo-rozwojowych, np. w postępowaniach prowadzonych przez NCBiR. W tych postępowaniach przeprowadza się oceny projektów badawczo-rozwojowych w formie panelu ekspertów. Dobrą praktyką w większości sytuacji jest ich recenzowanie i zasada komisyjnego odbioru.

Rodzaje projektów badawczych

Klasyczne akademickie projekty badawczo-rozwojowe to weryfikacja użyteczności teorii lub koncepcji naukowych do stosowania w praktyce. Ze względu na charakter prowadzonych prac i ostateczny rezultat można je podzielić na „miękkie” i „twarde”. „Miękkie”, czyli te, których realizacja polega na prezentacji raportów, modeli komputerowych lub semantycznych, a także opracowań dotyczących odkrywania nowych elementów świata realnego w procesie usprawniania, ulepszania, patentowania, doskonalenia stosowanej techniki, technologii czy metodologii. Wynikiem tych projektów według łańcucha wartości mogą być dalsze projekty badawczo-rozwojowe, których rezultatem są nowe odkrycia, wynalazki, hipotezy, koncepcje i teorie. Bardzo często zawarte są one między innymi w dysertacjach doktorskich i rozprawach habilitacyjnych, jak również w badaniach poprzedzających badania niezbędne do uzyskania określonych patentów.  „Twarde”, czyli projekty, w których celem jest określony wytwór przedstawiony w postaci wzorca lub gotowego produktu. Tu również występuje łańcuch wartości, którego wynikiem jest prototyp udoskonalany w dalszych projektach i wprowadzany do masowej produkcji. Analizując termin projekty badawczo-rozwojowe, zwracamy uwagę na drugi człon terminu, a mianowicie rozwój. Wskazuje on, że większość badań kończy się rekomendacjami, co jeszcze należy zrobić, jakie badania pogłębić. Świat zmienia się z „szybkością światła” i to, co dziś jest zbadane i opisane, w przyszłości może się okazać zupełnie nieprzystające do rzeczywistości.

Zapraszamy do zapoznania się i prezentacji Państwa projektów badawczych na organizowanych przez nas e-konferencjach. Zdajemy sobie sprawę iż doba ma jedynie 24 godziny, dlatego proponowana przez nas forma konferencji pozwala na uczestnictwo w danym zakresie czasowym dogodnym dla Państwa.

Lista wydarzeń dostępna jest na stronie: http://ourconf.com/konferencje-i-seminaria-2019

Dodaj komentarz