Nauka 2.0 – nowe możliwości i wyzwania

Nauka 2.0 - nowe możliwości i wyzwania

Ustawa nauka 2.0 to reforma polskiego szkolnictwa akademickiego, wprowadzająca gruntowne zmiany w zasadzie na każdej płaszczyźnie działania środowiska akademickiego, począwszy od kadry naukowej, poprzez doktorantów, a skończywszy na samych studentach. Głównymi założeniami nauki 2.0 w kontekście doktorantów są takie aspekty, jak nowy model kształcenia przyszłych elit naukowych, powszechny system stypendialny dla doktorantów (stypendia dla każdego doktora 2104,65 zł na rękę przed oceną międzyokresową, 3242,29 zł na rękę po ocenie), dwie zasadnicze ścieżki uzyskania doktoratu, likwidacja niestacjonarnych studiów doktoranckich, urlopy rodzicielskie dla doktorantów, zwiększenie jakości kształcenia doktorskiego, podniesienie jakości rozpraw doktorskich (trzeci recenzent, jawność rozpraw przed obroną), urlopy rodzicielskie dla doktorantów, utworzenie szkół doktorskich.

Dla studentów największe zmiany, jakie niesie ze sobą ustawa nauka 2.0 to zachowana zasada bezpłatności studiów, stabilny system stypendialny, skuteczniejsze mechanizmy ochrony praw studentów, interdyscyplinarne programy kształcenia, podwyższenie jakości kształcenia oraz wartości dyplomów, promocja studiów dualnych i kształcenia praktycznego.

Dla kadry akademickiej ustawa nauka 2.0 przewiduje zmiany takie, jak utrzymanie tradycji wolności akademickiej – wspólnota uczelni wybiera władze szkoły wyższej, nowy model skutecznego zarządzania uczelnią, nowa ścieżka kariery dydaktycznej, jakość badań i publikacji ważniejsza od ich liczby, gwarancja praw pracowniczych, promocja między obszarowości badań naukowych, uruchomienie dedykowanych uczelniom regionalnym konkursów na dodatkowe finansowanie, m.in. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, wsparcie możliwości zrzeszania się uczelni w federacje, Utworzenie nowej ścieżki kariery dla wybitnych dydaktyków, zniesienie obowiązku habilitacji, ułatwiony proces uzyskiwania habilitacji dla wybitnych uczonych, wprowadzenie mechanizmów zapewniających stabilizację zatrudnienia, gwarancja dotychczasowych przywilejów dla pracowników, uczelnie będą miały możliwość tworzenia własnych ścieżek kariery akademickiej, nastąpi też usunięcie istniejącego wymogu wskazywania w postępowaniu habilitacyjnym jedynie osiągnięć uzyskanych po doktoracie.

Ustawa nauka 2.0 niesie również sporo zmian w kontekście badań naukowych i rozwoju nauki. Będą to: ocena badań naukowych w ramach całej uczelni, dodatkowe strumienie finansowania – uczelnie badawcze oraz regionalne inicjatywy doskonałości, nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin dostosowana do standardów zagranicznych, odejście od „punktozy” – ważniejsza jakość niż liczba publikacji, wsparcie finansowe dla polskich czasopism naukowych.

Nauka 2.0 to również duże zmiany w samym zarządzaniu uczelnią. Powstanie organ zwany  Radą Doskonałości Naukowej, który to zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Kadencja rady będzie trwała cztery lata i będzie wybierana w demokratycznych wyborach.

W ustawie Nauka 2.0 największy nacisk kładziony jest na dorobek z ostatnich 5 lat. Jest on ważniejszy aniżeli posiadane tytuły czy dorobek „historyczny”. Zmusza to naukowców do aktywnego  budowania dorobku naukowego, składającego się z publikacji, konferencji oraz realizowanych projektów badawczych, efektów praktycznych, działań polaryzatorskich, patentów i ochrony własności intelektualnej. Dlatego nabiera znaczenia wykonywanie prac badawczych i wdrażanie rezultatów poprzez raporty i opracowania dla przemysłu, przygotowanie kampanii społecznych,  informacyjnych, organizacja szkoleń, udostępnianie pracy w otwartych repozytoriach, udział w radach i gremiach opiniotwórczych.

Dla osób,  które wybierają ścieżkę kariery dydaktycznej będą się liczyły takie osiągnięcia jak wypromowani dyplomanci, prowadzenie kół naukowych, koordynowanie projektów studenckich, mentorowanie, opracowywanie materiałów dydaktycznych czy wykładów popularyzujących naukę (np. na Dniach Nauki, Noc Naukowców).

Ustawa Nauka 2.0 składa obowiązek na naukowca  na wprowadzanie swojego dorobku naukowego  do baz takich jak orcid.org czy polon.nauka.gov.pl.

Jednym z miejsc, w którym jest szansa na uzyskanie wyróżnienia, nagrody za prezentację podczas konferencji jest OurConf. Są to e-konferencje, na których są prezentowane i dyskutowane wyniki badań, projekty itp.

Już dzisiaj zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Lista wydarzeń dostępna na: http://ourconf.com/konferencje-i-seminaria-2019/

Dodaj komentarz