Innowacje

Innowacje

Żyjemy w świecie dynamicznych zmian. To co jest dzisiaj nowe, za dwa lata najprawdopodobniej będzie już przeżytkiem. Taka tendencja najbardziej uwidacznia się w obszarze nowych technologii, których rozwój stał się w pewnym sensie atrybutem XXI wieku. Żyjąc w takiej epoce, stajemy w obliczu wyzwania, jakim jest poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań, bądź ulepszanie już istniejących. Siłą napędową tego zjawiska jest postawa kreatywności generująca innowacje, gdyż to właśnie one pozwalają ludzkości iść do przodu – rozwijać się. W związku z tym, w ostatnich czasach kładzie się duży nacisk na rozwój innowacji. Odpowiedzialność za ten proces w szczególny sposób spoczywa na ludziach związanych z nauką, o szerokim spojrzeniu na świat. 

Skoro innowacja to tak ważne pojęcie, przyjrzyjmy się zatem bliżej czym ona jest.

Innowacja w ujęciu ogólnym, to wdrożenie nowego lub znacznie ulepszonego produktu, procesu albo usługi, który stanowi jakąś wartość, np. użyteczną dla społeczeństwa czy biznesu.

Wiele osób kojarzy to pojęcie z tworzeniem czegoś zupełnie nowego – wynalazku, jednak w rzeczywistości nie jest to wymagane. Innowacja powstaje bowiem również jako zastosowanie lepszych, udoskonalonych rozwiązań, spełniających nowe wymagania oraz nieartykułowane lub istniejące potrzeby rynku. Odbywa się to poprzez dostarczanie bardziej efektywnych procesów, technologii, produktów, usług, lub modeli biznesowych. Innowacja jest zatem czymś oryginalnym i skuteczniejszym w działaniu od już istniejących rozwiązań.

Bardzo ważnym aspektem innowacji jest wdrożenie, ponieważ następuje ona dopiero wtedy, gdy w efekcie przynosi namacalne korzyści dla społeczeństwa lub rynku. Wynalazek sam w sobie nie jest innowacją. Staje się nią dopiero wtedy, gdy zostanie wykorzystany w praktyce. Ma to sens logiczny, bo w końcu po co komuś rozwiązanie, które jest nieużyteczne, niefunkcjonalne, nierentowne, bądź po prostu zbyt „dziwne”?

Innowację rozpatruje się poprzez dwa główne wymiary: stopień nowości oraz rodzaj innowacji. Pierwszy z nich mówi o tym, czy innowacja jest czymś nowym na świecie lub dla danej branży, rynku, albo jedynie dla konkretnej firmy. Natomiast jeśli chodzi o rodzaje innowacji, to literatura przedmiotu podaje kilka sposobów ich klasyfikacji. Jedna z najbardziej popularnych wyróżnia następujące typy innowacji:

  • Innowacje procesowe (technologiczne) – następują, gdy w efekcie prowadzonych działań zmianie ulega dotychczasowy proces technologiczny lub system zarządzania, związany z wytwarzaniem produktów i świadczeniem usług. Przedstawione zmiany mogą, ale nie muszą skutkować wprowadzeniem do oferty nowych, bądź ulepszonych produktów i usług.
  • Innowacje produktowe – mają miejsce, gdy realizowane działania służą wprowadzeniu nowego lub ulepszonego produktu bądź usługi, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych technologii ich wytwarzania lub zarządzania przedsięwzięciem.
  • Innowacje organizacyjne (systemowe) – to tworzenie nowego rozwiązania (systemu) technologicznego i organizacyjnego, przede wszystkim w dziedzinie tzw. technologii informacyjnych i komunikacyjnych, prowadzącego do zmian przepływu informacji w procesach logistycznych, zarządzania oraz w tradycyjnych procesach przetwórczych.

Umiejętność tworzenia innowacji (innowacyjność) w ostatnich latach staje się jedną z najważniejszych i najbardziej poszukiwanych kompetencji. Mając już nakreślony obraz innowacji i uświadamiając sobie potrzebę jej tworzenia, nasuwają się pytania: jak ona powstaje i co jest do tego potrzebne. Czy może innowacyjność jest zarezerwowana tylko dla wybitnych naukowców, wynalazców?

Otóż kluczową i zarazem podstawą częścią innowacji jest kreatywność. Należy podkreślić, że nie ma innowacji bez kreatywności (więcej o kreatywności możesz przeczytać tutaj). Natomiast główną miarą innowacji jest tworzenie użytecznej wartości.

Badania Claytona M. Christensena1 i jego badaczy pokazują jakimi cechami wyróżniają się innowatorzy. Okazuje się, że zdolność do generowania innowacyjnych pomysłów nie wynika jedynie ze zdolności umysłowych człowieka, ale także funkcją pięciu kluczowych zachowań, które optymalizują mózg do twórczości:

  1. Skojarzenia – tworzenie połączeń między problemami lub pomysłami z niepowiązanych ze sobą dziedzin
  2. Pytania – stawianie pytań kwestionujących powszechną przyjęta ideę
  3. Obserwowanie – analiza zachowania danego podmiotu w celu określenia nowych sposobów działania
  4. Networking – rozmowy z ludźmi posiadającymi inną perspektywę myślenia oraz generującymi odmienne pomysły niż my
  5. Eksperymentowanie – tworzenie interaktywnych doświadczeń i prowokowanie niekonwencjonalnych odpowiedzi, w celu sprawdzenia jaki dają efekt

Zatem każdy człowiek może być innowatorem, nie jest to jednak łatwa droga. Wymaga ona posiadania pewnej wiedzy oraz umiejętności jej wykorzystania, otwartości na nowe rozwiązania oraz ludzi, kreatywności, a nade wszystko ciężkiej i wytrwałej pracy, tysiąca podejmowanych prób i umiejętności znoszenia porażek.

Obecnie Polscy naukowcy i innowatorzy mają możliwość skorzystania z platformy OurConf, która pomaga w budowaniu sieci kontaktów oraz daje możliwości prezentowania prac, pomysłów, dyskusji i zadawania  pytań dotyczących projektów i wyników badań. To pozwala na podejmowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na wdrożenie.

Lista dostępnych obszarów dyskusji dostępna jest pod linkiem http://ourconf.com/42

Dodaj komentarz